Procedury funkcjonowania szkoły w czasie pandemii w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Wyspiańskiego w Szubinie od 1 września 2020 r.

Organizacja zajęć w szkole.

§  Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

§  Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

§  Wszyscy wchodzący do budynku szkoły są zobowiązani do dezynfekowania rąk przestrzegając instrukcji użycia środka.

§  Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

  1. 1 opiekun z uczniem,
  2. dystansu od kolejnego opiekuna z uczniem min. 1,5 m,
  3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

§  Osób z zewnątrz do niezbędnego minimum ograniczają czas przebywania w szkole (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych).

§  Kontakt z opiekunami ucznia odbywa się telefonicznie lub przy pomocy dziennika elektronicznego.

§  Do pomiaru temperatury używa się termometru bezdotykowego, który jest dezynfekowany po każdym użyciu.

§  Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel oraz gdy uczeń zgłasza złe samopoczucie, należy odizolować ucznia w gabinecie pielęgniarki i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

§  Każdy oddział odbywa zajęcia w jednej sali, z wyjątkiem przedmiotów, w których zajęcia odbywają się w grupach. W miarę możliwości uczniowie siedzą w ławkach pojedynczo.

§  Obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania szkoły przez uczniów.

§  Należy umożliwić uczniom możliwość korzystania z toalety w czasie lekcji.

§  Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie zdezynfekować ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

§  Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze, sprzęt elektroniczny, komputery itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

§  Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

§  W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

§  Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

§  Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego i tarasu w czasie przerw. Rekomenduje się noszenie maseczek podczas przerw.

§  Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych,
w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

§  Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

§  Przy wejściu do szatni umieszczony jest środek do dezynfekcji rąk, z którego należy korzystać.

§  Zajęcia pozalekcyjne odbywają się w auli szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Aulę lub inną salę należy wietrzyć (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania uczniów).

§  Korzystanie z biblioteki szkolnej  odbywa się przy zachowaniu dystansu społecznego i z uwzględnieniem koniecznego okresu 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń
i powierzchni

§  Przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

§  Wszystkie osoby trzecie, wchodzące do szkoły, dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne, mają zakryte usta i nos.

§  Uczniowie i pracownicy szkoły regularnie myją ręce wodą w szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

§  Wprowadza się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.

§  Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

§  W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone zostały plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.

§  Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

§  Na terenie szkoły znajdują się oznaczone pojemniki na zużyte maski i rękawice jednorazowe.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia
u pracowników szkoły

§  Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

§  W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).

§  Pracownicy szkoły, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

§  W szkole znajduje się wyznaczone pomieszczenie – gabinet pielęgniarki, w którym będzie można odizolować* osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.

§  W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.

§  Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

§  W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

§  W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.