Regulamin

REKRUTACJA https://naklonadnotecia.edu.com.pl/kandydat

Terminy rekrutacji dla ósmoklasistów:

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1 2 3
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami .

– Logowanie na https://naklonadnotecia.edu.com.pl/kandydat

Wydrukowanie wypełnionego wniosku i dostarczenie go do szkoły

od 16 maja 2022 r.

(poniedziałek)

do 21 czerwca 2022 r.

(poniedziałek)

do godz. 15.00

2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia  

I o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

od 24 czerwca 2022r.(piątek)

do 12 lipca 2022 r.

(wtorek)

do godz. 15.00

3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.  do 12 lipca 2022 r.

(wtorek)

4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 19 lipca 2022 r.

(wtorek) godz.1200

5 Potwierdzenie przez rodzica kandydata  woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. do 22 lipca 2022r. (piątek)

do godz. 15.00

6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 25 lipca 2022r.

(poniedziałek)

godz. 12.00

7. Poinformowanie Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc 25 lipca 2022r.

Wniosek można wypełnić i wydrukować w sekretariacie szkoły.

Telefon do sekretariatu szkoły 52 384 39 42,  www.loszubin.pl

Podstawa prawna:

– Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493 ze zm.),

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.08.2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. 2019 poz. 1737),

– Zarządzenie nr 5/2021 Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 27.01.2021r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko – pomorskim.

– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).

-Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 znajduje się na stronie KO Bydgoszcz

https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl

Zasady rekrutacji i przyznawania punktów znajdują się w rozporządzeniu MEN

w sprawie postępowania rekrutacyjnego