Regulamin

REKRUTACJA – OBOWIĄZUJĄCE TERMINY

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1 2 3
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego od 13 maja 2019 r.

(poniedziałek)

do 17 czerwca 2019 r.

(poniedziałek) do godz. 15.00

2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego o świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty od 21 czerwca 2019 r.

(piątek)

do 25 czerwca 2019 r.

(wtorek)

do godz. 15.00

3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego do 26 czerwca 2019 r.

(środa)

4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  11 lipca 2019 r.

(czwartek)

do godz. 12.00

5 Potwierdzenie przez rodzica kandydata (albo kandydata pełnoletniego) woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty do 15 lipca 2019 r.

(poniedziałek)

do godz. 15.00

6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 16 lipca 2019 r.

(wtorek)

godz. 12.00

7 Poinformowanie przez dyrektora liceum ogólnokształcącego kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole niezwłocznie, po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Telefon do sekretariatu szkoły 523843942,  www.loszubin.pl

Wniosek można wypełnić i wydrukować w sekretariacie szkoły.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – przepisy wprowadzające ustawę – prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz.60), art. 367.
  2. Zarządzenie nr 9/2019 Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty z 29.01.2019.
    w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
    i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko – pomorskim.
  3. Zarządzenie nr 10/2019 Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty z 29.01.2019. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do: klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum w województwie kujawsko – pomorskim.
  4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (dla absolwentów szkół podstawowych). (Dz. U. z 2017r., poz. 610).
  5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017r., poz. 586).

Zasady rekrutacji i przyznawania punktów znajdują się w rozporządzeniach MEN:

rozporządzenie  dla absolwentów gimnazjów

rozporządzenie dla absolwentów szkół podstawowych