Załączniki


 

Wzory matematyczne – „nowa” formuła egzaminu obowiązująca od roku 2015


Wzory matematyczne – „stara” formuła egzaminu


Wzory fizykochemiczne – „nowa” formuła egzaminu obowiązująca od roku 2015


Załącznik 2 – Wniosek o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył absolwent, wskazanej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej


Załącznik 4b – Informacja o sposobie dostosowania warunków i formy egzaminu maturalnego


Załącznik 6 -Wniosek zdającego / rodzica zdającego o przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym


Załącznik 7a – Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym („nowa” matura)


Załącznik 7b – Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym („stara” matura)


Załącznik 25a – Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej


Załącznik 25b – Wniosek o weryfikację sumy punktów


Załącznik 26 – Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny