Uwaga maturzyści” Zasady bezpieczeństwa podczas próbnego egzaminu maturalnego”

 1. Uczeń, nauczyciel nie może przyjść na  test, jeżeli przebywa
  w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 2. Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy
 3. Na teście diagnostycznym każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd.
  Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od innych uczniów.
 4. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na test można przynieść własną butelkę z wodą.
 5. Czekając na wejście do sali, w której przeprowadzany jest test diagnostyczny, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5m) oraz mają zakryte usta i nos.
 6. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,
  z wyjątkiem sal, w których jest przeprowadzany test diagnostyczny, po zajęciu miejsc przez uczniów.
 7. Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której jest przeprowadzany test diagnostyczny. Po zajęciu miejsca w sali (w trakcie testu) uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2) kończy pracę z arkuszem testu diagnostycznego i  wychodzi z sali.